Cardinal's Announcement May 19, 2022

ENGLISH

The two parishes will remain separate parishes with a commitment to shared ministry efforts across both parishes.
1.    St. Mary Star of the Sea Parish will continue to be staffed by a diocesan pastor, Fr. Roger Corrales-Diaz.
2.    St. Turibius will continue to be staffed by an Augustinian pastor, Fr. Bill Lego, OSA.
    a.    This structure will be reviewed every four years in alignment with the time line of the Augustinian Fathers discerning their ministries.
    b.    The Augustinians are committed to St. Turibius through June 30, 2026.
3.    As long as St. Turibius is able to secure a priest for its Polish Mass, the Polish Mass will continue.
    a.    Diocesan support for growing Polish ministry in this area of the city will be focused at St. Faustina Kowalska and SS. Bruno and Richard.

sPANISH

Las dos parroquias seguirán siendo parroquias separadas con el compromiso de compartir los esfuerzos ministeriales en ambas parroquias.
1.    La parroquia St. Mary Star of the Sea seguirá siendo atendida por un Párroco diocesano, el padre Roger Corrales-Diaz.
2.    St. Turibius seguirá siendo atendida por un Párroco agustino, el P. Guillermo Lego, OSA.
    a.    Esta estructura se revisara cada cuatro años en consonancia con el calendario de discernimiento de las Padres Agustinos sabre sus ministerios.
    b.    La comunidad agustiniana se ha comprometido con San Turibio hasta el 30 de junio de 2026.
3.    Siempre y cuando St. Turibius sea capaz de asegurar un sacerdote para su misa polaca, la misa polaca continuara.
    a.    El apoyo diocesano para el crecimiento del ministerio polaco en esta área de la ciudad se centrara en St. Faustina Kowalska y SS. Bruno y Richard.

POLISH

Obie parafie pozostaną odrębnymi  parafiami, zostają. jednak zobowiązane do wspólnych dzialań duszpasterskich w obrébie kaźdej z parafii.
1.    Proboszczem parafii Matki Bozej Gwiazdy Morza pozostanie ksiądz diecezjalny Roger Corrales-Diaz.
2.    Proboszczem parafii św. Turybiusza pozostanie ksiądz należący do zgromadzenia augustianów Bill Lego, OSA.
    a.    Struktura ta będzie, co cztery lata poddawana ewaluacji, zgodnie z harmonogramem rozeznawania posługi przez ojców augustianów.
    b.    Zgromadzenie augustianów jest zobowiązane do pracy w parafii sw. Turybiusza do 30 czerwca 2026 r.
3.    Odprawianie Mszy św. w jęzku polskim, będzie kontynuowane w parafii św. Turybiusza dopòki parafia będzie w stanie zapewniċ księdza posługującego się  językiem polskim.
    a.    Wsparcie diecezjalne dla rozwoju duszpasterstwa polonijnego w tej części miasta będzie się koncentrowało na parafiach: św. Faustyny Kowalskiej, św. Brunona i św. Ryszarda.

 • Click on the above link to be connected to the Archdiocese web page for Renew My Church,

  Haga clic en el enlace anterior para conectarse a la página web de la Arquidiócesis para Renueva Mi Iglesia.

  Kliknij na powyższy link, aby połączyć się ze stroną internetową archidiecezji dla Renew My Church

 • Click on the above link for the prayer for Renew My Church.

  Haga clic en el enlace anterior para la oración para Renueva Mi Iglesia.

  Kliknij na powyższy link do modlitwy o Odnów Mój Kościół.

 • Click on the above link to view the members of the RMC Committee and the schedule of discernment meetings.

  Haga un clic en el enlace de arriba para ver los miembros del Comité RMC y el horario de las reuniones de discernimiento.

  Kliknij na powyższy link, aby zobaczyć członków Komitetu RMC i harmonogram spotkań rozeznania.

 • Reports during the discernment process of Renew my Church

  To access the committee reports, please scroll down.

  Para acceder a los informes de los comités, desplácese hacia abajo.

  Aby uzyskać dostęp do raportów komisji, przewiń w dół.

Click on the above link to review the results of the Parish Consultation. The results are present in each language. There was no time to translate all of the comments, they are language specific.

Haga clic en el enlace de arriba para revisar los resultados de la Consulta Parroquial. Los resultados están presentes en cada idioma. No hubo tiempo para traducir todos los comentarios, son específicos del idioma.

Kliknij na powyższy link, aby przejrzeć wyniki Konsultacji Parafialnej. Wyniki są dostępne w każdym języku. Nie było czasu na przetłumaczenie wszystkich komentarzy, są one specyficzne dla języka.