MOTHERS DAY

click on title to access the prayer in three languages

haga clic en el título para acceder a la oración en tres idiomas

kliknij tytuł, aby uzyskać dostęp do modlitwy w trzech językach

A Mother's Day Prayer

God of Love, listen to this prayer. God of holy People, of Sarah, Ruth and Rebekah,God of holy Elizabeth, mother of John, of Holy Mary, mother of Jesus, bend down Your ear to this requestand bless the mother of our family.

Bless her with the strength of Your spirit, she who has taught her child/children how to stand and how to walk.

Bless her with the melody of Your love, she who has shared how to speak, how to sing and how to pray to You.

Bless her with a place at Your eternal dinner table, she who has fed and nurtured the life that has formed within her while still helpless but embraced in her love.

Bless her today, now, in this lifetime, with good things, with health.
Bless her with joy, love, laughter and pride in her child/children and surround her with many good friends.

May she who carried life in her wombbe carried one day to Your divine embrace” there, for all eternity, to rejoice with her family and friends.

This blessing and all graces, we pray, descend upon the mother of our
family, in the name of the Father,  and of the Son  and of the Holy Spirit.
Amen.

Oración del Día de la Madre

Dios de amor, escucha esta oración. Dios del Pueblo santo, de Sara, Rut y Rebeca, Dios de santa Isabel, madre de Juan, de Santa María, madre de Jesús, inclina tu oído a esta petición y bendice a la madre de nuestra familia.

Bendícela con la fuerza de tu espíritu, la que ha enseñado a su hijo/hijos a estar de pie ya caminar.

Bendícela con la melodía de tu amor, ella que te ha compartido cómo hablar, cómo cantar y cómo rezarte.

Bendícela con un lugar en Tu cena eterna, ella que ha alimentado y nutrido la vida que se ha formado dentro de ella mientras aún estaba indefensa pero abrazada en su amor.

Bendícela hoy, ahora, en esta vida, con cosas buenas, con salud.
Bendícela con alegría, amor, risas y orgullo por su hijo/hijos y rodéala de muchos buenos amigos.

Que la que llevó la vida en su vientre sea llevada un día a Tu divino abrazo” allí, por toda la eternidad, para regocijarse con su familia y amigos.

Esta bendición y todas las gracias, rogamos, desciendan sobre la madre de nuestro
familia, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Matki Dzień Modlitwy

Boże Miłości, wysłuchaj tej modlitwy. Boże ludu świętego, Sary, Rut i Rebeki, Boże świętej Elżbiety, matki Jana, Świętej Maryi, matki Jezusa, nakłoń ucho ku tej prośbie i pobłogosław matkę naszej rodziny.

Pobłogosław ją mocą Twojego ducha, która nauczyła swoje dziecko/dzieci stać i chodzić.

Pobłogosław ją melodią Twojej miłości, która dzieliła się tym, jak mówić, jak śpiewać i jak się do Ciebie modlić.

Pobłogosław ją miejscem przy Twoim wiecznym stole obiadowym, tę, która karmiła i pielęgnowała życie, które się w niej ukształtowało, gdy była jeszcze bezradna, ale objęta jej miłością.

Pobłogosław ją dzisiaj, teraz, w tym życiu, dobrymi rzeczami, zdrowiem.
Pobłogosław ją radością, miłością, śmiechem i dumą z jej dziecka/dzieci i otocz ją wieloma dobrymi przyjaciółmi.

Niech ta, która nosiła życie w swoim łonie, pewnego dnia poniesie się w Twoje boskie objęcia”, tam na całą wieczność, aby radować się z rodziną i przyjaciółmi.

To błogosławieństwo i wszelkie łaski prosimy o zstąpienie na matkę naszego
rodziny, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.