FATHER'S DAY / DIA DEL PADRE / DZIEŃ OJCA

 • FATHER’S DAY BLESSING

  God our Father,

  in your wisdom and love you made all things.

  Bless those fathers who have taken upon themselves,

  the responsibility of parenting.

  Bless those who have lost a spouse to death ... or divorce

  who are parenting their children alone.

  Strengthen them by your love that they may be and become

  the loving, caring persons they are meant to be.

  Grant this through Christ our Lord. Amen

 • UNA BENDICIÓN

  PARA NUESTROS PADRES

  Dios, nuestro Padre ,

  en su sabiduría y amor que hizo todas las cosas.

  Bendice a aquellos padres que han tomado sobre sí mismos,

  la responsabilidad de ser padres.

  Bendice a los que han perdido a un cónyuge a la muerte ... o divorcio

  que esta criando solas a sus hijos.

  Fortalécelos por tu amor que pueden ser y llegar a ser

  las personas que cuidan amorosas que están destinados a ser.

  Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén

 • Błogosławieństwo

  na Dzień Ojca

  Boże, nasz Ojcze,

  w swojej mądrości i miłości, stworzyłeś wszystko.

  Pobłogosław tych ojców , którzy wzięli na siebie,

  odpowiedzialność rodzicielstwa.

  Błogosław tym, którzy stracili swoją żonę po przez śmierć lub rozwód ...

   którzy sami wychowują swoje dzieci.

  Wzmocnij ich swoją miłością, aby mogli być i stać się

  kochającymi, opiekuńczymi osobami ktόrymi mają być.

  Udziel tego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 • Today, I would invite all of the men of our parish to consider blessing their families with the following prayer

  A FATHER'S BLESSING

  Father, I thank you for the gift of my family

  for whom I now pray and upon whom I now ask you

  to shower your blessings.  With St. Joseph as my guide,

  may I always be ready to spend my life for them.

   

  Bless my wife whom you have given to me as my spouse,

  sharing in your wondrous work of creation.

  May I see her as my equal and treat her with the love of Christ for his Church.

  May Mary be her guide and help her to find your peace and your grace.

   

  Bless my children with your life and presence.

  May the example of your son be the foundation upon which

  their lives are built, that the Gospel may always

  be their hope and support.

   

  I ask you, Father, to protect and bless my family.

  Watch over it so that in the strength of your love

  its members may enjoy prosperity,

  possess the gift of your peace and,

  as the Church alive in this home,

  always bear witness to your glory in the world.

  Amen

 • Hoy, me gustaría invitar a todos los hombres de nuestra parroquia a considerar bendecir a sus familias con la siguiente oración .

  UNA BENDICIÓN DE PADRE

  Padre, te doy gracias por el don de mi familia

  por el que siento ahora rezo y sobre quienes ahora les pido que

  derrame sus bendiciones. Con San José como mi guía,

  que esté siempre dispuesto a gastar mi vida por ellos.

   

  Bendice a mi esposa a quien tú mas has dado,

  compartiendo en su maravillosa obra de la creación .

  Darme la gracia de  verla su como mi igual y

  tratarla con el amor de Cristo por su Iglesia.

  Que María sea su guía y ayudarla a encontrar su paz y su gracia.

   

  Bendice a mis hijos con su vida y su presencia.

  Que el ejemplo de su Hijo Jesus será la base sobre la que

  sus vidas se construyen, que el Evangelio siempre

  ser su esperanza y apoyo.

   

  Les pido, Padre, que proteja y bendiga a mi familia.

  Velar por que, para que con la fuerza de tu amor

  sus miembros pueden disfrutar de la prosperidad ,

  poseer el don de la paz  y

  como la Iglesia viva en esta casa,

  siempre dar testimonio de su gloria en el mundo .

  Amén.

 • Dzisiaj , chciałbym zaprosić wszystkich mężczyzn z naszej parafii do pobłogosławienia swoich rodzin w następującej modlitwie

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA

  Ojcze , dziękuję Ci za dar mojej rodziny

  Za kogo  teraz modlę się i dla kogo proszę abyś

  obsypał swoim błogosławieństwem. Ze Św. Józefem, jako moim przewodnikiem,

  abym zawsze mόgł być gotόw spędzić życie dla nich.

   

  Pobłogosław moją żonę , którą dałeś mi jako swoją wspόłmałżonkę,

  Podzieliłeś się swoim cudownym dziełem stworzenia.

  Abym mόgł ją widzieć , na równi ze mną i traktował ją z miłością Chrystusa dla Jego Kościoła.

  Niech Maryja będzie jej przewodniczką i pomoże jej odnaleźć twόj spokój i twoją łaskę.

   

  Pobłogosław moje dzieci  Swoim życiem i obecnością.

  Niech przykład twojego syna stanie się fundament, na którym

  ich życie jest zbudowane, a Ewangelia niech zawsze

  będzie ich nadzieją i wsparciem.

   

  Proszę cię , Ojcze , abyś chronił i błogosławił moją rodzinę.

  Czuwaj nad nią, aby w sile twojej miłości

  jej członkowie mogli cieszyć się z dobrobytu,

  posiadając dar twojego pokoju i,

  jako Kościół żyjący w tym domu,

  zawsze dawał świadectwo twojej chwały w świecie.

  Amen.