Parish Mission

statement

We Believe that God is Love, and when we live in love we live in God and God lives in us!  Therefore we, the Parish Family of Saint Turibius, dedicate ourselves to living out Christ’s Great Commandment:  we will love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and we will show our love for God by the way we love and care for one another. 

To this end, we will respond to our baptismal call, strengthened by the life, death and resurrection of Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit.  As a Family of Faith that has an Attitude of Gratitude for the gifts God has given to us, we will share our time, our talent and our treasure with each other. 

We welcome into our parish family all people, because we believe that together we are the Body of Christ and together we can bring the love, peace, forgiveness, healing, and joy of Christ into our community in ways we never could have if we were to remain apart. 

May all who meet us, who worship with us, who work and play with us, know we are Christians by our love!

parish mission statement

Creemos que Dios es Amor, y cuando vivimos en el amor que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros! Por lo tanto, las familias parroquiales de Santo Toribio, nos dedicamos a vivir el Gran Mandamiento de Cristo: vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y lo haremos mostrar nuestro amor a Dios por la manera en que amamos y cuidamos unos a otros.

Con este fin, vamos a responder a nuestro llamado bautismal, reforzada por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Como una familia de la fe que tiene una actitud de gratitud por los dones que Dios nos ha dado, vamos a compartir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro con los demás.

Damos la bienvenida a nuestra familia parroquial a todas las personas, porque creemos que juntos somos el Cuerpo de Cristo y juntos podemos llevar el amor, la paz, el perdón, la sanación y la alegría de Cristo a nuestra comunidad en formas que nunca podría tener si se nos de mantenerse al margen.

Que todos los que nos conozcas, que adoran con nosotros, que trabajan y juegan con nosotros, sabemos que somos cristianos por nuestro amor
!

parish Mission statement

Wierzymy,  że Bóg jest miłością i kiedy żyjemy w miłości, żyjemy w Bogu  a Bóg żyje w nas! Dlatego też,  my jako parafianie parafii pw. świętego Turibiusza  zobowiazujemy się do życia według przykazania Chrystusowego: będziemy miłowali Pana Boga całym naszym sercem, całą naszą duszą, całym naszym umysłem i całą naszą siłą ,a miłość  naszą do Boga będziemy okazywać  poprzez miłość i troskę o naszych bliźnich. Umocnieni przez życie, śmierć i zmartchwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy   Ducha Świętego,  będziemy wypełniać zobowiązania chrzcielne.

Jako rodzina wierzących, w postawie wdzięczności za dary otrzymane od Boga, będziemy dzielić się nawzajem naszym czasem, talentami i bogactwem.

Nasza Rodzina Parafialna jest otwarta na wszystkich ludzi, ponieważ wierzymy, że razem tworzymy Ciało Chrystusa i razem jesteśmy w stanie nieść miłość, pokój, przebaczenie, ukojenie i radość Chrystusa do naszej wspólnoty, w sposób w jaki nigdy byśmy nie byli w stanie tego dokonać,  gdybyśmy byli podzieleni. 

Niech ci, którzy nas spotykają, modlą się z nami, pracują i spędzają czas wolny z nami, niech poznaja, poprzez naszą miłość, że jesteśmy  chrześcijanami.